CÁC MÔN HỌC
  Các học phần trong chương trình Tín chỉ
  Kiến thức chung 11
1

Triết học:

Chương trình môn Triết học có 8 chương, trong đó gồm: Chương mở đầu nhằm giới thiệu tổng quan về triết học và lịch sử triết học; Ba chương tiếp theo bao quát các nội dung cơ bản thuộc về thế giới quan và phương pháp luận chung của nhận thức và thực tiễn. Bốn chương sau cùng bao quát các nội dung lý luận triết học về xã hội và con người. 

4
2

Ngoại ngữ:

Chương trình học được tiến hành trong khoảng thời gian 90 tiết nên giảng viên chỉ hệ thống lại phần kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ theo cấp độ B1 mà học viên đã học. Giảng viên sẽ giúp học viên thực hành các dạng thức bài tập mẫu của đề thi cũng như hướng dẫn các chiến thuật và kỹ thuật làm bài thi.

4
3

Phương pháp nghiên cứu khoa học:

Môn học này giới thiệu phương pháp và quá trình thực hiện nghiên cứu kinh tế và quản trị trong lĩnh vực sức khỏe thông qua thảo luận nội dung của một báo cáo nghiên cứu điển hình và thông qua thào luận ý tưởng nghiên cứu của chính các học viên. Môn học cũng giới thiệu những ý tưởng nghiên cứu khả thi vả các cơ sở dữ liệu sẵn có nhằm giúp học viên chọn được đề tài luận văn một cách phù hợp.

Khi kết thúc môn học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể hoàn tất một đề cương nghiên cứu hoàn chỉnh, thực hiện quá trình nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ theo tiêu chuẩn chung quốc tế.

3
  Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 36
4

Kinh tế vi mô dành cho y tế:

Môn học giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của kinh tế vi mô dùng cho các môn học khác. Các chủ đề được chọn lọc phù hợp với ứng dụng trong lĩnh vực y tế, bao gồm cân bằng thị trường, hành vi người tiêu dùng dịch vụ y tế, hành vi cung cấp dịch vụ y tế. Môn học cũng thảo luận một số chủ đề nâng cao như rủi ro và sự không chắc chắn, lý thuyết trò chơi và kinh tế ngành, thông tin bất cân xứng, ngoại tác và hàng hóa công.

3
5

Nhập môn dịch tễ học:

Môn học cung cấp kiến thức căn bản về vai trò của dịch tễ học trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tính toán các chỉ số đo lường sức khỏe và bệnh tật; Trình bày được quan niệm về mối liên hệ nhân quả trong dịch tễ học; Mô tả phương pháp phòng ngừa bệnh không truyền nhiễm; Mô tả phương pháp giám sát và đáp ứng chống bệnh truyền nhiễm; Mô tả phương pháp đánh giá tác động môi trường lên sức khỏe.

3
6

Kỹ thuật thống kê y tế:

Môn học cung cấp kiến thức căn bản về xác suất, thống kê mô tả; biến ngẫu nhiên, vector ngẫu nhiên, một số phân phối thường gặp (Nhị thức, Poisson, chuẩn, chuẩn tắc), ước lượng tham số, lập mô hình hồi quy tuyến tính, hồi quy logistic, kiểm định thống kê. Môn học cũng bao gồm phần thực hành phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu y học, dịch tễ học sử dụng phần mềm R.

3
7

Quản trị chất lượng cơ sở y tế:

Môn học cung cấp kiến thức về quản trị chất lượng, quản trị chất lượng trong chăm sóc sức khỏe, cũng như những mô hình quản trị chất lượng. Môn học cũng thảo luận những chủ đề trong đo lường hiệu quả hoạt động, nhất là những thước đo trong mô hình thẻ điểm cân bằng ứng dụng vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

3
8

Kinh tế sức khỏe:

Môn học này gồm một loạt các chủ đề kinh tế học về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Môn học cung cấp các kiến thức liên quan đến hành vi sức khỏe, cũng như cung cấp các mô hình và công cụ kinh tế học cần thiết để phân tích 1) sự phân bổ nguồn lực hiệu quả cho sức khỏe và hệ thống chăm sóc sức khỏe và 2) tính hiệu quả của thị trường chăm sóc sức khỏe.

3
9

Quản trị nhân lực cơ sở y tế:

Môn học nhấn mạnh vai trò thiết yếu của quản trị nhân lực trong các cơ sở y tế. Để đáp ứng yêu cầu thị trường, tổ chức y tế cần cải thiện chất lượng dịch vụ, sắp xếp hệ thống giao nhận và hỗ trợ y tế và cải tạo hệ thống quản trị nhân lực tương ứng. Mức độ tổ chức y tế thành công trong quản trị nhân lực sẽ quyết định mức độ thành công trong hoạt động của tổ chức. Môn học cung cấp kiến thức toàn diện về các lĩnh vựa hoạch định, phát triển và quản lý nguồn nhân lực trong cơ sở y tế.

3
  Tự chọn (học 6 trong 11 môn)   
10

Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe:

Môn học nhằm cung cấp kiến thức căn bản và minh họa ứng dụng các mô hình kinh tế lượng phổ biến. Kết thúc môn học, học viên được kỳ vọng sẽ nắm vững nội dung các mô hình kinh tế lượng được trình bày, có thể chọn lựa mô hình kinh tế lượng phù hợp với chủ đề nghiên cứu luận văn thạc sĩ và sử dụng thành thạo phần mểm kinh tế lượng cho các mô hình này.

3
11

Quản lý bệnh viện:

Môn học cung cấp kiến thức tổng quát cho các chủ đề liên quan đến quản lý cơ sở y tế. Các nội dung được thiết kết nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của nhà quản lý, điều hành cơ sở y tế trong việc cải thiện hiệu lực quản lý và hiệu quả hoạt động của bệnh viện.

3
12

Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật:

Môn học giới thiệu hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam; Hệ thống chăm sóc sức khỏe nhà nước; Hệ thống chăm sóc sức khỏe tư nhân; Luật y tế liên quan đến công tác khám, chữa bệnh; Luật y tế liên quan đến công tác phòng, chống bệnh dịch

3
13

Quản trị tài chính cơ sở y tế:

Môn học cung cấp kiến thức về các lý thuyết quản trị tài chính, các tình huống ứng dụng lý thuyết này trong các cơ sở y tế, và kỹ năng phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định tài chính. Các chủ đề chính bao gồm các khái niệm quản trị tài chính căn bản, huy động vốn, chi phí vốn và cấu trúc vốn, phân bổ vốn và phân tích các quyết định tài chính.

3
14

Quản trị lĩnh vực sức khỏe:

Môn học cung cấp kiến thức về các khái niệm và hướng phát triển chính trong các chủ đề: quản trị nhu cầu và hoạt động cung cấp dịch vụ y tế, quản trị chất lượng, quản trị tồn kho và hợp đồng, quản trị thương thuyết và ra quyết định.

3
15

Thẩm định đầu tư dự án y tế:

Môn học cung cấp kiến thức về nguyên lý và kỹ năng thực hành thẩm định dự án trong các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực y tế. 

3
16

Đánh giá dự án y tế công cộng:

Môn học này giới thiệu các phương pháp định lượng và định tính trong đánh giá tác động của các dự án y tế công cộng. Kết thúc môn học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể cái nhìn tổng thể về cách xây dựng và đánh giá chương trình/dự án y tế công cộng trong điều kiện thông tin không đầy đủ.

3
17

Phân tích kinh tế chính sách y tế:

Môn học giới thiệu các công cụ kinh tế vi mô để phân tích lựa chọn các chương trình, dự án, chính sách y tế. Môn học trình bày những nguyên tắc, phương pháp luận và ứng dụng đánh giá các dự án đầu tư công, chính sách y tế dưới góc độ tối đa hóa phúc lợi xã hội.

3
18

Tổ chức và quản lý y tế:

Môn học Tổ chức và quản lý y tế cung cấp kiến thức về tồ chức và quản lý trong lãnh vực y tế nhằm sử dụng các nguồn lực đạt hiệu quả cao nhất phục vụ cho việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân

3
19

Sức khỏe và phát triển kinh tế:

Môn học được thiết kế nhằm mục đích giới thiệu đến người học những vấn đề nghiên cứu đương đại trong phát triển liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến lĩnh vực sức khỏe. Các vấn đề này trải rộng từ góc độ vĩ mô đến vi mô, quốc gia đến toàn cầu: phát triển và sức khỏe cộng đồng, nhân lực cho phát triển, vấn đề giới và sức khỏe, mô hình tăng trưởng kinh tế, môi trường và sức khỏe, bất bình đẳng trong chi tiêu sức khỏe.

3
20

Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe:

Môn học cung cấp các kiến thức chung về hoạt động của bộ phận marketing trong hệ thống kinh doanh và kiến thức cụ thể về kế hoạch marketing, kế hoạch chiến lược, kế hoạch nhãn hiệu và kế hoạch kinh doanh.

3