NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Nội dung chính của chương trình MHEM bao gồm 4 hợp phần:

1. Kiến thức nền tảng

Hợp phần này cung cấp những kiến thức tổng quát nhất làm nền tảng lý luận cho các môn học tiếp theo. Các kiến thức này được thảo luận trong các môn học Nhập môn dịch tễ học, Triết học và Ngoại ngữ.

2. Kiến thức kinh tế học trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Học phần này cung cấp các kiến thức phục vụ phân tích đánh giá hiệu suất, giá trị, hành vi của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ y tế. Học phần này cũng cung cấp kiến thức và phương pháp phân tích vĩ mô về vai trò của hệ thống chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng đối với phúc lợi kinh tế xã hội.

Học phần bao gồm các môn học bắt buộc và tự chọn như: Kinh tế vi mô dành cho y tế, Kinh tế sức khỏe và Sức khỏe và Phát triển phát triển, Đánh giá dự án y tế công, Phân tích chính sách y tế và Thẩm định dự án y tế.

3. Kiến thức quản trị trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe

Học phần này giúp người học hiểu rõ và có thể ứng dụng các công cụ quản trị tổng hợp, quản trị chất lượng trong công việc quản lý nhà nước về y tế hay quản lý cơ sở dịch vụ y tế.

Học phần này bao gồm các môn học: Tổ chức và quản lý y tế, Quản trị chất lượng cơ sớ y tế, Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật, Quản trị nhân lực cơ sở y tế, Quản trị tài chính cơ sở y tế, Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe.

4. Nhóm công cụ nghiên cứu, kỹ thuật phân tích

Học phần này bao gồm các môn học: Kỹ thuật thống kê y tế, Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe, và Phương pháp nghiên cứu khoa học.
Các môn học này trang bị công cụ phân tích định lượng và định tính, giúp người học thực hiện nghiên cứu về các mối quan hệ trong lĩnh vực y tế, đánh giá tác động của các chính sách kinh tế, lượng hóa giá trị các can thiệp y tế hay nhu cầu của xã hội đối với dịch vụ y tế, phân tích các mối quan hệ trong tổ chức y tế để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh các học phần đào tạo, luận văn tốt nghiệp dưới dạng đề tài nghiên cứu khoa học sẽ giúp học viên thực tập và hoàn thiện khả năng nghiên cứu, phân tích của mình. Môn học phương pháp nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn sẽ hỗ trợ học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

 

Click vào để xem ảnh lớn

Nội dung chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Lĩnh vực sức khỏe MHEM của Đại học Kinh tế TPHCM