MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chương trình là đào tạo các nhà phân tích kinh tế và quản trị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với những phẩm chất thiết yếu, bao gồm:

  1. Nắm vững những kiến thức chuyên môn về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học ứng dụng trong phân tích các mối quan hệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các phương pháp quản trị cơ sở y tế và quản trị chất lượng dịch vụ y tế.
  2. Thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách nhằm tìm ra những bằng chứng xác thực có thể hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.
  3. Cung cấp cho học viên kỹ năng tư duy sáng tạo và kỹ năng làm việc theo nhóm; kỹ năng quản trị kế hoạch, nhân sự và tài chính các dự án đầu tư; các kiến thức cơ bản khi nghiên cứu doanh nghiệp, thị trường chăm sóc sức khỏe và y tế trong bối cảnh môi trường trong nước và quốc tế luôn thay đổi về các khía cạnh môi trường, kinh tế, và xã hội.
  4. Biết cách vận dụng một cách hợp lý và sáng tạo kiến thức chuyên môn vào tình huống thực tế để đưa ra giải pháp tối ưu.

Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (theo mã ngành đào tạo Kinh tế Phát triển)

Hình thức và thời gian đào tạo: Hình thức đào tạo không tập trung, thời gian đào tạo 2 năm.